ලොහාන් රත්වත්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගැන මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය විමර්ශනයක් ඉල්ලයි

ලොහාන් රත්වත්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ක්‍රියා කලාපය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදුකරන මෙන් ඉල්ලමින් මාර්තු 12 ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත්…