ලංකාවේ දුප්පතුන් ඉහළට / ආර්ථික අර්බුධය නරක අතට – ලෝක බැංකුව අනතුරු අඟවයි

2022 දී ශ්‍රී ලංකාවේ දරිද්‍රතා අනුපාතිකය තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇති අතර රටේ රටේ ආර්ථික අර්බුදය නරක…