වෘත්තිකයන් රට හැරයාමේ බේදවාචකය

ලෝක බැංකුවේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යක්ෂවරයා එසේ කියා තිබෙන්නේ මේ ජූලි 19 වැනිදාය. ඒ ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත්…