උඩ පන්දුවක් රැක ගනිමින් ලාංකිකයකුගෙන් ලෝක වාර්තාවක්

වැඩිම උසක සිට පොළවට පතිත වූ ලෙදර් පන්දුවක් රැකගනිමින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකිකයකු සමත්ව තිබෙනවා.…