දින 5ක් කිලෝමීටර 4300 ක් ධාවනය කරමින් ලෝක වාර්තාවක් ?

දින 50ක් පුරා අඛණ්ඩව කිලෝමීටර 4300 ක් දිව යමින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමේ වෑයමක ඉන්දීය හමුදා සෙබලකු…