ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වෙයි

2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවට අහිමිවී තිබෙනවා. ඒ කැරොලයින් ජූරි විසින් සිය කිරුළ…