වංචනික දේශපාලනඥයන් හෙළිකරන ජවිපෙ මාධ්‍ය හමුව -live

මෙරට ආර්ථිකය විනාශ කළ වංචනික දේශපාලනඳයන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු හෙළිකරන මාධ්‍ය හමුව මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. ජනතා…