ආණ්ඩුවට හිතවාදී විරෝධතාවලට එක්වූ අයකු ගාලුමුවදොර විරෝධතා භූමියෙන් ඉවතට

ආණ්ඩු හිතවාදී විරෝධතාවයන්ට සම්බන්ධව සිටි පුද්ගලයකු ගාලුමුවදොර ආණ්ඩුවට එරෙහි විරෝධතා භූමියේ වඩේ අලෙවි කරමින් සිටියදී එම…