වත්තල මුහුදේ දියනාමින් සිටි සිසුන් දෙදෙනා අතුරුදන්

වත්තල ප්‍රිතිපුර ප්‍රදේශයේ මුහුදේ දියනාමින් සිටි සිසුන් දෙදෙනෙකු දියේ ගිලි අතුරුදන්ව තිඛෙනවා. මෙලෙස අතුරුදන්ව ඇත්තේ එඩේරමුල්ල…