දුර්ලභ ශාක සහිත වතුරාන වගුරු වනය විනාශයේ අබියස

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වතුරාන වර්ගයේ එකම වනාන්තරය වන්නේත් හොරවැල් සහ සුවඳ යන ශාක විශේෂ ලෝකයෙන්ම හමුවන…