පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ හිඟ වතුර බිල් ලක්ෂ 70 පන්නයි

දේශපාලඥයන් අසූ පස් දෙනෙකු සිය නිවාසවලට ලබා ගත් ජලය වෙනුවෙන් ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයට රුපියල්…