වතුර බිලට කඩදාසි නෑ / බිල්පත කෙටි පණිවිඩයකින්

කඩදාසි හිඟය හේතුවෙන් මුද්‍රිත ජල බිල්පත් වෙනුවට ස්මාට් ජංගම දුරකථන හිමි ජල පාරිභෝගිකයන් මිලියන දෙක හමාරකට…