මින්නේරිය වනජීවී ආශ්චර්යය අපට අහිමි වෙයිද? සුපුන් ළහිරු ප්‍රකාශ්

ශ්‍රී ලංකාව මුළුමහත් ලෝකයා අතරම ප්රකට සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත්වීමට මෙරට වනජීවීන් සහ ජාතික උද්යාන පද්ධතිය…

වනජීවීන් හා රක්ෂිත භූමි බරපතල අවදානමක /වනජීවී නියාමකයන් ජනපතිට ලියයි

වනජීවීන් ඇතුළු රක්ෂිත භූමි ප්‍රදේශ දැඩි අවදානමකට ලක්ව ඇති බව සඳහන් කරමින් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත…