වරාය භාර ඇමති ඉල්ලා අස්විය යුතුයි / පූජ්‍ය වනවාසී රාහුල හිමි

X-PRESS PEARLනෞකාවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව අමාත්‍යවරයාගේ සිට වගකිවයුතු සියලු දෙනාට දඬුවම් දිය යුතු බවත්…