ගිනිගත් නැවේ මූලික වන්දිය ගෙවීමට නැව් සමාගම එකඟයි

මුහුදුබත් වෙමින් ඇති එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව හේතුවෙන් මෙරටට සිදුවූ හානියට අදාළ මූලික වන්දි ගෙවීමට කඩිනමින් පියවර…

සේවය අවසන් කිරීමේ වන්දිය දෙගුණ කරයි / නව වන්දිය ලක්ෂ 25 යි

පෞද්ගලික අංශයේ සහ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල (සංස්ථා මණ්ඩල හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනවල) යම් සේවකයෙකුගේ සේවය, අදාළ ආයතනය…