නිජ බිම රැකගන්න වන්නිල ඇත්තෝ උසාවි යයි

ආදී වාසීන්ගේ නිජබිමක් වන මහියංගනය රඔකැන් ඔය ආශ්‍රීත භූමි ප්‍රදේශය බඩඉරිගු වගාවට ලබා දීමට ගෙන ඇති…