වනාන්තර විනාශයන් ගැන චෝදනා 6කට වන සංරක්ෂණයෙන් පිළිතුරු

මෙරට වනාන්තර විනාශ වන බවට පසුගිය සමයේ වාර්තා වී තිබූ විවිධ පුවත් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරමින් වන…