මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක්

මෙරටින් තවත් කොරෝනා ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. එම මරණ වාර්තා වුණේ බේරුවල ,දැරණියගල, වරකාපල…