පළමු කාර්තුවේ සියයට 4.3 ක ආර්ථික වර්ධනයක් / සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

2021 වර්ෂයේ පළමුවන කාර්තුවේ දී ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සියයට 4.3 කින් වර්ධනය වී ඇති බව ජන…