වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීම හදිසි තීරණයක් නොවේ / වරාය සභාපති

වරාය අධිකාරිය හා ඊට සම්බන්ධ කටයුතු අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කිරීම මේ වන විට පවතින වෘත්තීය…

වරාය අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් කරමින් ජනපතිගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ එහි සියලු සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට නිවේදනය කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ…