වව්නියාව සෙට්ටිකුලම් රක්ෂිතයේදී වෙඩි හුවමාරුවක්/අයෙකුට තුවාල

වවුනියාව සෙට්ටිකුලම විල්පත්තු කැළය ආශ්‍රිතව යුද හමුදා භට කණ්ඩායමක් සහ ආයුධ සන්නද්ධව පුද්ගලයින් තුන්දෙනෙකු අතර වෙඩි…