බලධාරීන් ජනතාවට අවනත නොවුණහොත් විනාශයක් අත ළඟ

“ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහාවූ සාමූහිකය” පසුගිය සති කිහිපයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ මුණගැසී, දැනට ගාලු මුවදොර…