පුටින් උඩින් දිනයි

රුසියාවේ පැවති පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ දී ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව දෙස බැලීමේ දී මැතිවරණ සදහා ජනතාවගේ ඇති උනන්දුව…