රුසියා ජනපතිගෙන් අමෙරිකාවට චෝදනාවක්

අමෙරිකාව තම රට යුද්ධයකට ඈදා ගැනීමට උත්සාහ කරන බව රුසියා ජනාධිපති ව්ලැඩිමීර් පුටින් චෝදනා කරනවා. හට…