යුක්‍රේන යුද්ධය නවතන්න පුටින්ගෙන් කොන්දේසි 6ක්

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින් යුක්රේන යුද්ධය අවසන් කර සාමය උදා කර ගැනීම සඳහා කොන්දේසි 6 ක්…