වාණිජ බැංකු කිහිපයක් සතියකට වැසෙයි

මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ පුද්ගලික වාණිජ බැංකු කිහිපයක් අද (07) දිනයේ සිට සතියක කාලයක් පුරාවට සාමාන්‍ය බැංකු…