වායූ දූෂණය උග්‍රම රට ලෙස බංග්ලාදේශය නම් කරයි

ලෝකයේ වායු දූෂණය උග්‍රතම රට ලෙස බංග්ලාදේශය නම් කර තිබෙනවා. ඒ වර්ල්ඩ් එයාර් කොලිටි 2020 වාර්තාව…