ලීසිං වාරික එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම වැලැක්වීමේ සූදානමක්

ණය වාරික සහ ලීසිං වාරික සියල්ල එකවර ගෙවා අවසන් කිරීමේදී අධිභාරයක් අය කිරීම නතර කිරීමට ඇති…