වාරියපොළ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් දෙකක් හුදකලා කෙරේ

වාරියපොළ ප්‍රදේශයේ නිරාවිය සහ නිකදළුපොත යන ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස දෙක මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කිරීමට තීරණය…