අසාධාරණ මිලට වාහන විකුණුවොත් නඩු

පාලනය කළ නොහැකි හේතු සාධක මත වාහන අමතර කොටස් මිල ඉහළ යාම වැළැක්විය නොහැකි වුවද පවතින…