පෞද්ගලික අංශයේ ඉහළ ගිය අවම වැටුප

මෙරට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප හා අවම දෛනික වැටුප ඉහළ දමා තිබේ. 2021 අගෝස්තු…

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම මාසික වැටුප ඉහළට

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 10,000 සිට රුපියල් 12,500 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා සේවකයන්ගේ…