රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මකයි

රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තිය සමිති රැසක් ඒකාබද්ධව අද දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක නිරත වනවා. ඒ,…

ආණ්ඩුවට විරෝධය පා රාජ්‍ය /අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින් එක්දින වැඩවර්ජනයක

ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් රාජ්‍ය සහ අර්ධ රාජ්‍ය සේවකයින් අද දීපව්‍යාප්ත එක්දින වැඩවර්ජනයක නිරත වනවා. එම…