වැලන්ටයින් දින අන්තර්ජාල වංචා ගැන පොලිසියෙන් දැනුම්දීමක්

ආදරවන්තයින්ගෙන් දිනය නිමිත්තෙනන් අන්තර්ජාලය හරහා ඇතැම් පුද්ගලයින් මුදල් වංචා සිදු කරන බවට තොරතුරු ලැබී තිබෙන බවත්…