වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වැසේ

වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ. වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වෙළෙඳසැල් 25ක…