ප්‍රකට ව්‍යාපාරික වික්ටර් හෙටිටිගොඩ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සිද්ධාලේප නිර්මාතෘ ප්‍රකට ව්‍යාපාරික වික්ටර් හෙටිටිගොඩ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. අභාවප්‍රාප්ත වනවිට ඒ මහතා‌ 84 වන…