රාජ්‍ය ආයතනවල විගණන කටයුතු අන්තිමයි / විගණකාධිපති ඇත්ත හෙළිකරයි

රජයේ ආයතන රැසක් වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන නියමිත කාලසීමාවේදී භාර නොදීමෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇති බව විගණකාධිපති…

ඉන්දියාව ලංකාව තවත් අමාරුවේ දානවා / හිටපු විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ

ඉන්දියාව ණය ලබා දෙන්නේ සද්භාවයකින් තොරව බවත් ශ්‍රී ලංකාවට ලොකුම හානියක් කරන රටක් ලෙස ඉන්දියාව දැක්විය…