ලාංකිකයින්ගෙන් 96%ක් දේශපාලනඥයන් පිළිබඳ විගණනයක් ඉල්ලයි

සියලු දේශපාලනඥයන් විගණනයකට ලක්කළ යුතු බව ශ්‍රී ලාංකිකයින් 96.2%ක් තරයේ විශ්වාස කරන බව විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය…