විදුලිබල මණ්ඩලය හා ඛණිජතෙල් සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යූහකරණය ඉක්මන් කරයි

විදුලිබල මණ්ඩලය හා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම කඩිනම් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. එහි ඇතැම් ප්‍රතිසංස්කරණ…

අද / හෙට විදුලි කප්පාදුව පැය 4යි විනාඩි 50යි

අද (19) සහ හෙට (20) පැය 4යි මිනිත්තු 50 කාලයක් විදුලිය කප්පාදු කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය…

විදුලිබල ඇමතිගේ තෙල් ඉල්ලීමට IOC බෑ කියයි

විදුලිබල මණ්ඩලයට තෙල් සැපයිය නොහැකි බව ලංකා IOC සමාගම දැනුම් දී තිබේ. විදුලිබල අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ…

දවස් 3කට විදුලිය කැපෙන්නේ නෑ / විදුලිබල මණ්ඩලය

ඉදිරි දින තුනේ විදුලි කප්පාදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා. ඒ , ලංකා…