විදුලිය හා රෝගී සත්කාර සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා යටතට

විදුලිබල සැපයුම, රෝහල්වල සාත්තු නිවාසවල හෝ ඊට සමාන ආයතන වල  රෝගී නඩත්තුව, පෝෂණය කිරීම රැක බලා…