විදුලි කප්පාදුවට එරෙහි පෙත්සම සලකා බැලීම ජූලි මාසයේ

ජාතික විභාග පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී විදුලිය කප්පාදු කිරීම වැළැක්වීමේ නියෝගක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ගොනු කර ඇති මුලික…