අද පැය 3යි විනාඩි 45ක විදුලි කප්පාදුවක්

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන නොමැති වීම නිසා අද (14) ‘ඒ’ සිට ‘එල්’ පිළිවෙළින් වන කලාප…

නැවත විදුලි කප්පාදුවක අවදානමක්

ඇතැම් ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් තාවකාලිකව විදුලිය කප්පාදු කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවසනවා. එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ…