අදත් විදුලිය විසන්ධි විය හැකියි – CEB

අද දිනය තුළ ද දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල විදුලිය බිදවැටීම් සිදුවිය හැකි බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය…