ඉන්ධන ගෑස් හා විදුලි අර්බුධය ලබන සතියේ අවසන්?

ඉන්ධන, ගෑස් සහ විදුලි අර්බුදය ලබන සතිය වන විට විසඳෙනු ඇතැයි මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා…