යළිත් විදුලි කප්පාදුවක් ? විදුලි වෘත්තීය සමිති කියයි

ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් යළිත් වරක් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුවිය හැකි බව විදුලිබල මණ්ඩල වෘත්තීය සමිති පවසති. ලංකා…