විදුලි කප්පාදු කාල සීමාව තවදුරටත් දීර්ඝ වෙයි – මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

නොරොච්චෝලේ තෙවැනි ගල් අඟුරු බලාගාරය කාර්මික දෝෂයක් හේතුවෙන් වසා දමා ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදු…