විදුලි ගාස්තුව සියයට 20කින් අඩුකළ යුතුයි – මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

විදුලි ගාස්තුව සියයට 20කින් පහළ දැමිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා එම කොමිසමේ…