විදුලි ගාස්තු වැඩි වෙන්නේ මෙහෙමයි

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දැනට පවතින…

විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට අවසර

විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කළ ඉල්ලීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අවසර දී තිබේ. විදුලිබල…

ලබන සතියේ විදුලි ගාස්තු ඉහළට

විදුලි බිල ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් කර ඇති ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ලබන සතියේදී තීරණයක් ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා…

පිරිවැය වැඩියි /විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට යෝජනාවක්

නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යාම හේතුවෙන් අනිවාර්යයෙන් විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමිය යුතු බව මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ…