ජලාශවල ජලය විදුලියට ප්‍රමාණවත් තවත් දින 20කටයි

විදුලි ජනනය සඳහා ජලාශවල ජලය ඇත්තේ තවත් දින 20කට තරම් ප්‍රමාණයකැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග…