විදුලි, ඛනිජ තෙල්, රෝහල් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කෙරේ

විදුලි බලය ඛනිජ තෙල් සහ රෝහල් සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා…