කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ සියයට 40ක් අපේ / අමෙරිකන් සමාගම කියයි

කෙරවලපිටිය යුගදනවි විදුලි බලාගාරය හිමි වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් සමාගමේ 40%ක කොටස් හිමිකරගැනීම සඳහා අදාළ නීතිමය ගිවිසුම…